فرم ارزیابی مراقبین از چگونگی برگزاری امتحانات نیمسال دوم ۹۸-۹۷

فرم ارزيابي مراقبین از امتحانات دانشگاه- نیمسال دوم 98-97
 • همکار گرامی با سلام واحترام، فرم ارزیابی آزمونهای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در نیمسال دوم 98-97 که با هدف نهادینه ساختن اخلاق حرفه ای و ارتقای عملکرد منابع انسانی در بخش آموزش تهیه و تدوین شده است تقدیم حضورتان می گردد. امید است ضمن مطالعه مفاد آن نسبت به ارزیابی دقیق ازمحیط و نحوه برگزاری آزمون ها، معاونت آموزشی را در ایجاد تحول در فرایند برگزاری امتحانات درپایان هر نیمسال یاری فرمائید. معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي- دایره ی آزمون های دانشگاه
  0
 • مشخصات امتحان و مراقبين
  1
 • دانشكده*
  2
 • گروه آموزشي*
  3
 • 4
 • آزمون درس*
  5
 • رشته/ مقطع تحصيلي*
  6
 • محل برگزاري آزمون*شماره كلاس:
  7
 • تاريخ برگزاري آزمون*
  8
 • تعداد دانشجويان شركت كننده در امتحان مورد مراقبت شما*تعداد نفر:
  9
 • تعداد مراقبين آزمون*
  10
 • چك ليست ارزيابي وضعيت
  11
 • محل برگزاری آزمون از قبل به دانشجویان اطلاع رسانی شده.*
  بلي
  خير
  12
 • صندلی های محل آزمون برای دانشجویان شماره گذاری شده.*
  بلي
  خير
  13
 • صندلی ها با فاصله ی حداقل یک متر در سالن چیده شده اند.*
  بلي
  خير
  14
 • مکان مشخصي برای قراردادن تلفن های همراه، کیف ها و وسایل اضافی پیش بینی شده است.*
  بلي
  خير
  15
 • برگه يا كارت ورود به جلسه آزمون همراه دانشجويان بود.*
  بلي
  خير
  16
 • سوالات دقایقی قبل ازشروع آزمون دراختیارمراقبین قرارگرفت.*
  بلي
  خير
  17
 • آزمون در روز مقرر برگزار گردید.*
  بلي
  خير
  18
 • آزمون راس ساعت مقرر برگزار شد.*
  بلي
  خير
  19
 • حداقل یک نفر ازاساتید درس در جلسه ی آزمون حضور داشند.*
  بلي
  خير
  20
 • پرسشنامه و پاسخنامه ی سوالات دقایقی قبل از شروع آزمون در بین دانشجویان توزیع شد.*
  بلي
  خير
  21
 • توسط هیئت علمی حاضر در آزمون، دقایقی قبل از شروع آزمون نکات لازم به دانشجویان گوشزد شد.*
  بلي
  خير
  22
 • مراقبین همكار مرتبا در محدوده ی نظارتی خود در گردش بودند.*
  بلي
  خير
  23
 • مشخصات غایبین در جلسه ی آزمون ثبت شد.*
  بلي
  خير
  24
 • مشخصات کسانی که با تاخیر در جلسه ی آزمون حضور پیدا کردند با ذکر مدت تاخیر ثبت شد.*
  بلي
  خير
  25
 • متقلبین شناسایی و ضمن جلوگیری از ادامه ی شرکت آنان در آزمون ، مشخصاتشان در صورتجلسه ی آزمون ثبت گردید.*
  بلي
  خير
  26
 • آزمون راس ساعت مقرر پایان یافت.*
  بلي
  خير
  27
 • سوالات و پاسخنامه ها به مسئول امتحانات دانشكده تحویل شد.*
  بلي
  خير
  28
 • ارزشيابي كيفي محيط و نحوه برگزاري امتحان
  29
 • نورمحیط آزمون*منظور از نور مناسب نوری است که بتوان در آن با چشم غیر مسلح به راحتی خواند و نوشت.
  مناسب
  قابل قبول
  نامناسب
  30
 • نظافت محیط و صندلی ها*نبود هرگونه زواید، گرد و خاک و اجرام کثیف وغیربهداشتی درمحیط وصندلی ها
  مناسب
  قابل قبول
  نامناسب
  31
 • تهویه ی محیط*نبود بوهای نا مطبوع در محیط آزمون
  مناسب
  قابل قبول
  نامناسب
  32
 • آرامش کلی حاکم برآزمون*سکوت – نبود اعتراضات شفاهی
  مناسب
  قابل قبول
  نامناسب
  33
 • تناسب تعداد دانشجویان با مراقبین*به ازای حداكثر هر30 نفر دانشجو یک مراقب
  مناسب
  قابل قبول
  نامناسب
  34
 • تناسب تعداد و محتوای سوالات با وقت تعیین شده برای آزمون*مشاهده ی پاسخنامه ها، دقایقی قبل از پایان آزمون
  مناسب
  قابل قبول
  نامناسب
  35
 • نظارت مسئولانه ی مراقبین همكار*ننشستن در زمان آزمون – اخذ تصمیمات مقتضی در شرایط تقلب و نظیر آن
  مناسب
  قابل قبول
  نامناسب
  36
 • نحوه نظارت بر ممهور نمودن اوراق امتحانی، پاسخ نامه ها و پرسشنامه های آزمون*مشاهده
  مناسب
  قابل قبول
  نامناسب
  37
 • نحوه ی نظارت مدیر گروه و یا مسئول درس بر برگزاری آزمون*پاسخگویی به ابهامات و تعیین تکلیف
  مناسب
  قابل قبول
  نامناسب
  38
 • حمایت دانشکده از مراقبین در خصوص نحوه برخورد با متخلفین*اعمال مقررات
  مناسب
  قابل قبول
  نامناسب
  39
 • نظرات و پيشنهادات*
  40
 • نام و نام خانوادگي مراقب*نام و نام خانوادگي نزد معاونت آموزشی محفوظ است
  41