گواهی تدریس

درخواست دريافت گواهي تدريس از دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران
 • احتراما گواهي تدريس با مشخصات زير را دارا مي باشم:
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگي:*
  2
 • نام پدر:*
  3
 • شماره شناسنامه:*
  4
 • كد ملي:*
  5
 • صادره از:*
  6
 • شماره تلفن همراه:*
  7
 • داراي مدرك تحصيلي:*
  8
 • در رشته تحصيلي:*
  9
 • كه دروس زير را در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران*
  10
 • از نيمسال اول / دوم:*
  11
 • لغايت نيمسال اول / دوم:*
  12
 • درخواست گواهي تدريس براي:*
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد.......
  دانشگاه علوم پزشكي ..............
  دانشگاه صنعتي ...............
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  13
 • نام دانشگاه مورد نظر را درج فرمائيد:*
  14
 • ساير موارد مورد درخواست براي گواهي تدريس:*
  15