تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ کلیه مقاطع تحصیلی

دانشجویان دانشکده های پیراپزشکی، پزشکی و علوم و فناوریهای نوین که به هر دلیلی موفق به انتخاب واحد نشده اند تاریخ مهلت انتخاب واحد ایشان تا روز دوشنبه مورخ 97/۱۱/۱15 تمدید می گردد.

ضمنا فقط شروع کلاسهای دانشجویان دانشکده های فوق مورخ 97/11/16 میباشد.
تذکر مهم:
تمدید مهلت انتخاب واحد شامل دانشجویان دانشکده های پرستاری و مامایی، بهداشت، داندانپزشکی، داروسازی و صنایع غذایی، شیمی دارویی نمی گردد.

 

تقویم آموزشی و زمانبندی انتخاب واحد مقاطع تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی و زمانبندی انتخاب واحد مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی