سرفصل رشته های تحصیلی

سرفصل رشته های زیر مجموعه دانشکده علوم و فناوری های نوین:

زیست فناوری

کارشناسی ارشد بیوشیمی

کارشناسی ارشد جانوری با گرایش های فیزیولوژی - بیوسیستماتیک - سلولی تکوینی

کارشناسی ارشد سلولی 96 به بعد

کارشناسیارشد میکروبیولوژی

کارشناسیارشد نانوزیست الهام

برنامه_آموزشی_دوره_کارشناسی_ارشد_ناپیوسته_رشته_نانوفناوری_پزشکی

دکتری سلولی 96 به بعد

دکتری میکروبیولوژی 96 به بعد

زیست شناسی  جانوری در سه گرایش  فیزیولوژی - بیوسیستماتیک - سلولی و تکوینی

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی ارشد  ژنتیک

کارشناسی سلولی و مولکولی 96 به بعد

کارشناسی میکروبیولوژی  ورودی 96 به بعد

مدیریت کسب و کار

مدیریت

مهندسی بافت دکتری تخصصی

میکروبیولوژی در چهار گرایش محیطی - بیماریزا - صنعتی- بیوسیستماتیک

نانو فناوری پزشکی دکتری

سرفصل رشته های زیر مجموعه دانشکده بهداشت:

بهداشت محیط

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشت و درمان

ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

بهداشت عمومی کاردانی هر دو گرایش

بهداشت عمومی کارشناسی ناپیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ناپیوسته

مهندسی پزشکی بالینی

مهندسی پزشکی

 

سرفصل رشته های زیر مجموعه دانشکده شیمی دارویی:

شیمی دارویی

دکتری شیمی آلی

شیمی دارویی ارشد

شیمی دارویی کارشناسی ارشد

شیمی دارویی کارشناسی

شیمی کاربردی ارشد

شیمی کاربردی کارشناسی

شیمی و فناوری اسانس ارشد

فیتوشیمی

نانو شیمی ارشد

سرفصل رشته های زیر مجموعه دانشکده داروسازی:

داروسازی عمومی 95

دکتری تخصصی فارماکولوژی 97

ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی با چهار گرایش

اقتصاد و مدیریت دارو دکتری

داروسازی سنتی - دکتری

دکتری عمومی داروسازی

سم شناسی - ارشد

سم شناسی - دکتری

علوم و مهندسی صنایع غذایی با چهار گرایش - صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی - فناوری مواد غذایی - زیست فناوری مواد غذایی

فارماکولوژی ( گروه دامپزشکی ) دکتری تخصصی

کارشناسی  صنایع غذایی

نظارت بر امور دارویی