خروج داخل: تهران / خروج مراجعت: تهران / خروج قطعی: تهران

تعداد بازدید:۳۹۷

مدارک مورد نیاز برای خروج داخل از تهران به شهرستان: تهران

 1. گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو از واحد دانشگاهی و بلامانع بودن کد پیگیری از سامانه http://www.saorg.ir/
 2. اصل گذرنامه و 2 نسخه از صفحه اول، 2 نسخه از صفحه اعتبار، دو نسخه از صفحه روادید تحصیلی، دو نسخه از صفحه اقامت، دو نسخه از صفحه شناسنامه فراگیر (صفحه آخر گذرنامه در صورت وجود)
 3. سه قطعه عکس ۳ در ۴ (برای بانوان عکس با حجاب)
 4. تایید سفارت متبوع ( در صورت ورود با روادید یا مهر فرودگاهی نیازی به تاییدیه سفارت نیست)
 5. پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ 20.000 ریال به حساب شماره 2171151302005 بانک ملی ایران
 6. پرداخت ۲۰ هزار ریال جهت تشکیل پوشه
 7. دو عدد فرم تایپ شده درخواست صدور روادید خروج
 8. تحویل گذرنامه و دریافت رسید تحویل گذرنامه
 9. تکمیل فرم مشخصات

خروج مراجعت: تهران

دانشجو طی دوران تحصیل می تواند با اخذ مجوز به صورت محدود به  کشور دیگر سفر کند.

مدارک مورد نیاز برای روادید خروج داخل و مراجعت: تهران

 1. گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو از واحد دانشگاهی برای خروج مراجعت و ارائه کد پیگیری از سامانه http://www.saorg.ir/
 2. اصل گذرنامه و 2 نسخه از صفحه اول، 2 نسخه از صفحه اعتبار، دو نسخه از صفحه روادید تحصیلی، دو نسخه از صفحه اقامت، دو نسخه از صفحه شناسنامه فراگیر (صفحه آخر گذرنامه در صورت وجود)
 3. سه قطعه عکس ۳ در ۴ (برای بانوان عکس با حجاب)
 4. پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ 20.000 ریال به حساب شماره 2171151302005 بانک ملی ایران
 5. پرداخت ۲۰ هزار ریال جهت تشکیل پوشه
 6. دو عدد فرم تایپ شده درخواست صدور روادید خروج
 7. تحویل گذرنامه و دریافت رسید تحویل گذرنامه
 8. تکمیل فرم مشخصات

خروج قطعی: تهران

دانش آموخته غیر ایرانی پس از فارغ التحصیلی می بایست جهت دریافت مدارک فارغ التحصیلی (دانشنامه و ریز نمرات) نسبت به اخذ مجوز خروج قطعی اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز برای اخذ روادید خروج قطعی: تهران

 1. گواهی افارغ التحصیلی از واحد دانشگاهی برای خروج مراجعت و ارائه بلامانع بودن کد پیگیری از سامانه http://www.saorg.ir/
 2. اصل گذرنامه و 2 نسخه از صفحه اول، 2 نسخه از صفحه اعتبار، دو نسخه از صفحه روادید تحصیلی، دو نسخه از صفحه اقامت، دو نسخه از صفحه شناسنامه فراگیر (صفحه آخر گذرنامه در صورت وجود)
 3. سه قطعه عکس ۳ در ۴ (برای بانوان عکس با حجاب)
 4. پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ 20.000 ریال به حساب شماره 2171151302005 بانک ملی ایران
 5. پرداخت ۲۰ هزار ریال جهت تشکیل پوشه
 6. دو عدد فرم تایپ شده درخواست صدور روادید خروج
 7. تحویل گذرنامه و دریافت رسید تحویل گذرنامه
 8. تکمیل فرم مشخصات

* دانشجویان غیر ایرانی انصرافی و اخراجی دارای گذرنامه با روادید تحصیلی جهت دریافت ریز نمرات واحدهای گذرانده و مدرک تحصیلی قبلی ملزم به اخذ خروج قطعی می باشند.

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۸