اهداف و برنامه های معاونت

تعداد بازدید:۳۶۰۲

شرح وظایف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی
1- اداره آموزشی واحد مربوطه
2-نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه ها با سر فصل دروس و دستورالعملهای آموزشی صادره از سازمان مرکزی دانشگاه.
3-تشکیل شورای آموزشی واحد دانشگاهی.
4-برنامه ریزی امور آموزش و نظارت بر اجرای صحیح آن.
5- بررسی پیشنهادات رسیده از گروههای آموزشی دانشکده های تابعه و انعکاس آن به شورای آموزشی واحد دانشگاهی همراه با اظهار نظر و در صورت نیاز ارسال نظرات و پیشنهادات تایید شده به معاونت آموزشی دانشگاه.
6-شرکت در شوراهای دانشگاه برحسب مورد و دعوت قبلی و ارائه نظریات و پیشنهاد و طرح نارسائی های احتمالی در شورا.
7-بررسی و ارزیابی فعالیتهای آموزشی دانشکده های ذیربط و تهیه گزارش برای ریاست واحد دانشگاهی.
8- هدایت و راهنمایی پرسنل حوزه معاونت مربوط منظور بالا بردن کیفیت کار آموزشی و ارزشیابی کار آنان و انعکاس نتیجه به ریاست واحد جهت درج در سوابق استخدامی آنان بمنظورترفیعات بعدی.
9-ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان در هر نیمسال و انعکاس آن در سوابق و معرفی نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزایای مربوط.
10-ارزیابی عملکرد آموزشی مدرسین محترم و اعضاء هیات علمی باهماهنگی گروههای آموزشی ذیربط و تعیین نفرات برتر و معرفی آنان به هیات رئیسه.
11-بررسی و اظهار نظر درخصوص موضوعات آموزشی که از طرف مقامات بالاتر ارجاع می گردد.
12-بررسی و پیشنهادات تاسیس و یا حذف رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف همراه بادلایل از طریق سلسله مراتب.
13- بررسی و ارائه پیشنهادات سازنده در جهت بالا بردن کیفیت امور آموزشی در واحد دانشگاهی ذیربط و دیگر واحدهای دانشگاهی از طریق سلسله مراتب.
14-حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان از بدو ورود تا فراغت از تحصیل و طبقه بندی آنان به ترتیب سنوات تحصیلی رشته و مقطع در آرشیو واحد دانشگاهی بصورت قابل ارائه در هر زمان.
15-تطبیق کتابها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هیات علمی با متون ذکر شده در سرفصلهای مصوب.
16-هدایت و راهنمایی دانشجویان در مسائل آموزشی جهت پیش گیری از هرگونه نارسائی در امرآموزش آنان در دوران تحصیل باهمکاری گروههای آموزشی.
17-نظارت برانتقالات و میهمان شدن دانشجویان بنحوی که اثر منفی در روند تحصیل دانشجویان پیش نیاید.
18-اداره و راهبری امور آموزشی و ایجاد هماهنگی بین مدیریتها و ادارات تابعه.
19-تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و نظارت براجرای آن.
20-ارزیابی سالانه کار حوزه معاونت آموزشی و گزارش به رئیس واحد دانشگاهی.

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۳۹۷