دفترچه تلفن

ادارات تلفن مستقیم داخلی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   312
مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی   386
اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی   231
اداره کارگزینی هیأت علمی 22008069 273
اداره مدرسین حق التدریس 22615254 262-336
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   313
اداره امتحانات   222-208
دفتر ارتقاء، ترفیع و تبدیل وضعیت 22008079 325
اداره استعدادهای درخشان - 335
امور کلاس ها - 336-244