آئین نامه ها و بخشنامه ها

تعداد بازدید:۲۷۴۷۳

آیین نامه ها و بخشنامه های  مقاطع تحصیلات تکمیلی
ردیف مقطع آیین نامه و بخشنامه ها
1

کارشناسی ارشد گروه پزشکی

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
2 کارشناسی ارشد گروه غیر پزشکی

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی ورودی 95 به بعد

اصلاحیه و تکمیل ماده 7 و 8 آیین نامه آموزشی وردی 95 به بعد

3 دکتری تخصصی گروه پزشکی مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
4 دکتری تخصصی گروه غیر پزشکی

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی ورودی 95 و ماقبل

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی ورودی 96 به بعد

شیوه نامه ارزیابی آزمون جامع

حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگلیسی جهت دانشجویان دکتری

5 دستیاری داخلی مجموعه مقررات و قوانین آموزشی
6 دستیاری دندان پزشکی مجموعه مقررات و قوانین آموزشی

 

آیین نامه ها و بخشنامه های  مقاطع کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی
ردیف مقطع آیین نامه و بخشنامه ها
1 آیین نامه دانشگاه آزاد اسلامی
2 کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجموعه مقررات و قوانین آموزشی
3 دکتری عمومی دندانپزشکی 91 مجموعه مقررات و قوانین آموزشی
4 دکتری عمومی دندانپزشکی 96 مجموعه مقررات و قوانین آموزشی
5 دوره دکتری عمومی پزشکی 83 مجموعه مقررات و قوانین آموزشی- 1
6 اصلاحیه دوره دکتری عمومی پزشکی 89 مجموعه مقررات و قوانین آموزشی
7 اصلاحیه دوره دکتری عمومی مجموعه مقررات و قوانین آموزشی
8 دکتری عمومی داروسازی  مجموعه مقررات و قوانین آموزشی 

 

آمار زایمان توسط دانشجویان مامایی و تسهیل فرایند فراغت از تحصیل ایشان در دوران کرونا

آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰