آئین نامه ها و بخشنامه ها

تعداد بازدید:۲۴۹۷۵

آیین نامه ها و بخشنامه های  مقاطع تحصیلات تکمیلی
ردیف مقطع آیین نامه و بخشنامه ها
1

کارشناسی ارشد گروه پزشکی

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
2 کارشناسی ارشد گروه غیر پزشکی

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی ورودی 95 به بعد

اصلاحیه و تکمیل ماده 7 و 8 آیین نامه آموزشی وردی 95 به بعد

3 دکتری تخصصی گروه پزشکی مجم.عه قوانین و مقررات آموزشی
4 دکتری تخصصی گروه غیر پزشکی

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی ورودی 95 و ماقبل

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی ورودی 96 به بعد

شیوه نامه ارزیابی آزمون جامع

حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگلیسی جهت دانشجویان دکتری

5 دستیاری داخلی مجموعه مقررات و قوانین آموزشی
6 دستیاری دندان پزشکی مجموعه مقررات و قوانین آموزشی

آیین نامه دانشگاه آزاد اسلامی

آیین نامه کاردانی-کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

اآیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی - 1

آئین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی داروسازی

آمار زایمان توسط دانشجویان مامایی و تسهیل فرایند فراغت از تحصیل ایشان در دوران کرونا

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹